Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaavooid avooid
6595 9012 500
Reposted fromikhakima ikhakima
9008 cfdb 500
Reposted fromKrebs Krebs viajanuschytrus januschytrus

November 02 2019

8183 7388 500
Reposted fromrol rol viajustafragmentofyou justafragmentofyou
5697 5ed5 500
Reposted fromikhakima ikhakima
6847 876a 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Reposted frommessedup messedup viaangusiasty angusiasty
2228 3d63 500
Reposted fromjpingus jpingus viajustonebullet justonebullet
9387 21c8 500
Reposted fromverronique verronique viajustonebullet justonebullet
3516 c4c4
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viajustonebullet justonebullet
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajustonebullet justonebullet
1669 6b5a
Reposted frommartinini martinini vianiskowo niskowo
6182 cb21 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianiskowo niskowo
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Reposted fromWariacjaSerca WariacjaSerca vianiskowo niskowo
9570 55c3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
2234 8423
Reposted fromdjLangley djLangley
3221 3458 500
Reposted byszpaqusmihoshijustonebulletniskowoEdgiMissMurderTewiOkruszekaikkowwannie
9933 b734 500
Reposted fromexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl